ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЦАТА, КОИТО ПУСКАТ НА ПАЗАРА МПС ПРЕД ЕКОЛОГИЧНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

ЕКОБУЛКАР АД - е организация по оползотворяване на отпадъци от моторни превозни средства, която поема задълженията на лицата, които пускат на пазара  моторни превозни средства (МПС), като предлага икономически изгодно, ефективно и дългосрочно решение за изпълнение на целите, поставени в екологичното законодателство.

ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ , (ЗУО) Чл. 11

Чл. 11. (1) Лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, определени с наредбите по чл. 24, ал. 2, отговарят за разделното им събиране и постигане на съответните цели за рециклиране и оползотворяване

НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ МПС

Чл. 21. (1) Икономическите оператори съобразно предмета си на дейност са длъжни да осигурят приемането на цялото количество отпадъци от МПС (в тонове), равно на общото количество отпадъци от МПС (в тонове), образувани през текущата година.

(2) Количеството ИУМПС (в тонове), което всяко лице, пускащо на пазара МПС, е задължено да събере за постигане на целите по ал. 3, е равно на частта от общото количество МПС с прекратена регистрация за съответната календарна година съгласно чл. 18 от Наредба № I-45 от 2000 г. и които са приети в центрове за разкомплектуване и/или на площадки за събиране и временно съхранение (в тонове), съответстваща на пазарния му дял от общо пуснатите на пазара МПС през текущата година."

Чл. 35. (1) ) Лицата, които пускат на пазара МПС могат да изпълняват задълженията си за постигане на съответните цели по чл. 21 за събиране, повторно използване, оползотворяване и рециклиране на отпадъци от МПС, които са пуснали на пазара, чрез колективна система по чл. 11, ал. 4, т. 2 ЗУО .

(2) Колективната система по ал. 1 се представлява от организация по оползотворяване, притежаваща разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел IV от ЗУО .

(3) Лицата, сключили договор с организация за оползотворяване по ал. 1, се считат за изпълняващи задълженията си чрез колективна система.

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА И РАЗМЕРА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ПРОДУКТОВА ТАКСА ЗА ПРОДУКТИ, СЛЕД УПОТРЕБАТА НА КОИТО СЕ ОБРАЗУВАТ МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ

Приета с ПМС № 120 от 30.05.2008, обн. в ДВ, бр. 53 от 10.06.2008 г.

Чл. 1. (1) Лицата, които пускат на пазара на Република България продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, както и лицата, които придобиват за лична употреба моторни превозни средства (МПС) в резултат на въвеждане на МПС на територията на страната от друга държава - членка на Европейската общност (ЕО), или внасяне на МПС от държава извън ЕО, заплащат продуктова такса по реда и в размера, определени с постановлението.

(2) Лица, които пускат на пазара на територията на Република България продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, са производителите, вносителите и лицата, които въвеждат на територията на страната от територията на друга държава - членка на ЕО, съответните продукти и ги предоставят на друго лице срещу заплащане или безплатно, и/или ги използват като част от търговска, производствена или професионална дейност с цел продуктът да бъде разпространен или използван на територията на Република България.

(5) Продуктовата такса се заплаща за:

2. моторни превозни средства от категориите L2, L4, L5, L5e, М1 и N1 по смисъла на чл. 149, т. 1, букви "в", "ж", "и" и "к", т. 2, буква "а" и т. 3, буква "а" от Закона за движението по пътищата съгласно приложение № 2;

(6) Продуктовата такса по ал. 1 не се заплаща за:

1. моторни превозни средства от категориите L2е и L4е по смисъла на чл. 149, т. 1, букви "г" и "з" от Закона за движението по пътищата;

2. моторни превозни средства със специално предназначение по смисъла на приложение № 1, част А, т. 5 от Наредба № 60 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (ДВ, бр. 59 от 2003 г.);

Чл. 3. (1) При първоначална регистрация на моторно превозно средство собственикът представя в отдел/и "Пътна полиция" (ОПП) на Столичната дирекция "Полиция" (СДП) или на съответната областна дирекция "Полиция" (ОДП) и следните документи:

декларация съгласно приложение № 8 /от Наредбата/, изготвена от лицето, което пуска на пазара МПС, или от упълномощено от него лице, и копие от удостоверение, издадено от организация по оползотворяване на отпадъци от МПС.

ЕКОБУЛКАР АД изпълнява задълженията си по договора със своите членове срещу заплащане на вноска към организацията, която възлиза на 80 % (осемдесет процента) без ДДС от размера на продуктовата такса за моторни превозни средства по Приложение № 2 към чл.1, ал.5, т.2 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци за всяко МПС пуснато на пазара на територията на Република България.


Новини

3e-news.net: Тази година гасим осветлението на 23 март за "Часът на Земята" 13.02.2013 прочети повече Как се печели от боклуци 18.01.2013 прочети повече Dir.bg: Най-ценен за скрап е москвичът, до 500 лв. броят за стара кола 02.11.2011 прочети повече