Оползотворяване на отпадъци от МПС

ЕКОБУЛКАР АД притежава Решение № ООп - 17 - 04/18.11.2011г., издадено от Министерство на околната среда и водите, за разрешение да извършва дейност като организация по оползотворяване, съгласно Закона за управление на отпадъците и за изпълнение на задълженията по Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства (ПМС № 311 от 17.11.2004 г., обн., ДВ, бр. 104 от 26.11.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., изм. и доп., бр. 53 от 10.06.2008 г.)

ЕКОБУЛКАР АД се явява коректен и надежден партньор както на всички лица, които пускат на пазара на територията на Република България МПС, така също и на институциите и местната власт в провеждането на екологичната политика в страната.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО:

 • създаване на колективна система по оползотворяване и изпълнение на задълженията по третиране на отпадъците от моторни превозни средства (МПС)
 • събиране, транспортиране, временно съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)
 • обезвреждане на образуваните отпъдъци от МПС,
 • дейности по третиране на ИУМПС, включително техните компоненти и материали
 • осигуряване пригодността на отпадъците от МПС за последващото им повторно използване или рециклиране/оползотворяване, чрез изграждане на площадки за временно съхранение и центрове за разкомплектоване на ИУМПС, отговарящи на изискванията на ЗУО
 • организиране на квалификации и програми в сферата на оползотворяването на отпадъците, консултантска дейност свързана с комунално управление на дейностите
 • популяризирането на мерките сред населението за екологичния ефект и полезността от нашата дейност, чрез разпространението на информационни и образователни материали, организирането на квалификации и програми в сферата на оползотворяването на отпадъците.

ЕКОБУЛКАР АД е акционерно дружество по смисъла на Търговския закон, което не разпределя печалба, като акумулираните средства се инвестират в изграждането на устойчива система за събиране, повторно използване, оползотворяване и/или рециклиране на отпадъци от МПС.

Съгласно Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ учредителният акт на ЕКОБУЛКАР АД съдържа условия, осигуряващи изпълнението на следните изисквания:

 • Спазване на принципа за равнопоставеност и възможност за участие на лицата по чл.11 от ЗУО, желаещи да изпълняват задълженията си по закона и Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от МПС, чрез колективна система по смисъла на ЗУО.
 • Учредителният акт не съдържа ограничителни разпоредби, препятстващи свободното участие на лицата по чл.11 от ЗУО.
 • Учредителите на дружеството не си запазват преимущества чрез учредителния акт.
 • Акционерите на дружеството не могат да участват в други организации по оползотворяване на масово разпространени отпадъци, с предмет на дейност, сходен с настоящото дружество.

 ПОЛЗИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ЕКОБУЛКАР АД:

 • Ние работим за устойчиво развитие
 • Ние работим за опазване и съхраниние на природата
 • Ние се грижим за чиста и приветлива околна среда
 • Ние предлагаме дългосрочно решение на проблема с излезли от употреба автомобили    
 • Ние успешно партнираме с общинските кметове, които търсят решение на въпроса с излезлите от употреба МПС
 • Ние провокираме обществения интерес към повече активност и съпричастност в инициативите на нашата организация за опазване на околната среда. 

НАШАТА ЦЕЛ:

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ - ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА!


Новини

3e-news.net: Тази година гасим осветлението на 23 март за "Часът на Земята" 13.02.2013 прочети повече Как се печели от боклуци 18.01.2013 прочети повече Dir.bg: Най-ценен за скрап е москвичът, до 500 лв. броят за стара кола 02.11.2011 прочети повече